Forslag til driftsbudsjett

 

Fjellheim BTA/m2
Underetg 470
1.etasje 450
Loft 109
Totalt 1029
Inntekter Fjellheim  Første driftsår 
Antall Kroner Sum
Storkonserter 3 10 000 30 000
Mindre arrangement/utleie helg 9 5 000 45 000
Utleie underetasje -160 dager pr år, 6 timer pr dag 960 120 115 200
Utleie 1. etasje – 160 dager pr år, 6 timer pr dag 960 120 115 200
Utleie Loft – satt til 0 0 0 0
Sum Inntekter fra drift 305400
Støttemedlemsskap kr. 100,- 650 100 65 000
Tilskudd/gaver 100 000
Sum inntekter 470400
FDVU-kostnader (forvaltning, drift, vedlikehold & utvikling)
Forvaltningskostnader
Antall Kroner Sum Pr kvm BTA
Administrasjon 20 750 15 000 14,58
Renovasjon Restavfall 2x 400l Antall ganger 52 549 28 548 27,74
Renovasjon Papir 1 stk 12 138 1 656 1,61
Vassgebyr 3 120 3,03
Kloakkgebyr 4 563 4,43
Forsikring (1,5 – 4% av totale FDVU kostnader). 5 238 5,09
SUM Forvaltningskostnader 52 887 56,49
Driftskostnader
Årlig strømforbruk kwh (15-30% av FDV kostnader) 135126 1 135 126 131,32
Renhold 25-40% av FDV – kostnad (innvendig og utvendig) 125 000 121,48
Teknisk tilsyn – serviceavtaler o.l. 30 000 29,15
SUM Driftskostnader 290126 281,95
Vedlikeholdskostnader
Utskifting av utrangerte bygningsmessige og tekniske komponenter 120 000 116,61
SUM Vedlikeholdskostnader 120000 116,61
SUM FDV – kostnader 463013 449,96
Overskudd / Underskudd 7 387

Inntekter Fjellheim  Andre driftsår 
Antall Kroner Sum
Storkonserter 3 10 000 30 000
Mindre arrangement/utleie helg 9 5 000 45 000
Utleie underetasje -190 dager pr år, 6 timer pr dag – 1140 timer pr år 1140 120 136 800
Utleie 1. etasje -190 dager pr år, 6 timer pr dag – 1140 timer pr år 1140 120 136 800
Utleie Loft – satt til 0 0 0 0
Sum Inntekter fra drift 348600
Støttemedlemsskap kr. 100,- 1000 100 100 000
Tilskudd/gaver 60 000
Sum inntekter 508600
FDVU-kostnader (forvaltning, drift, vedlikehold & utvikling)
Forvaltningskostnader
Antall Kroner Sum Pr kvm BTA
Administrasjon 20 750 15 000 14,58
Renovasjon Restavfall 2x 400l Antall ganger 52 549 28 548 27,74
Renovasjon Papir 1 stk 12 138 1 656 1,61
Vassgebyr 3 120 3,03
Kloakkgebyr 4 563 4,43
Forsikring (1,5 – 4% av totale FDVU kostnader). 5 238 5,09
SUM Forvaltningskostnader 52887 56,49
Driftskostnader
Årlig strømforbruk kwh (15-30% av FDV kostnader) 135126 1 135 126 131,32
Renhold 25-40% av FDV – kostnad (innvendig og utvendig) 125 000 121,48
Teknisk tilsyn – serviceavtaler o.l. 30 000 29,15
SUM Driftskostnader 290126 281,95
Vedlikeholdskostnader
Utskifting av utrangerte bygningsmessige og tekniske komponenter 120 000 116,61
SUM Vedlikeholdskostnader 120000 116,61
SUM FDV – kostnader 463013 449,96
Overskudd / Underskudd 45 587
Inntekter Fjellheim  Tredje driftsår År 1. År 2. År 3.
Antall Kroner Sum SUM SUM
Storkonserter 3 10 000 30 000 30 000 30 000
Mindre arrangement/utleie helg 9 5 000 45 000 45 000 45 000
Utleie underetg. -190 dager/år, 6 timer/dag – 1140 timer/år 960 120 115 200 136 800 136 800
Utleie 1. etasje -190 dager/år, 6 timer/dag – 1140 timer/år 960 120 115 200 136 800 136 800
Utleie Loft 0 0 0 0 14 000
Sum Inntekter fra drift 305400 348600 362600
Støttemedlemsskap kr. 100,- 650 100 65 000 100 000 120 000
Tilskudd/gaver 100 000 60 000 50 000
Sum inntekter 470400 508600 532600
FDVU-kostnader (forvaltning, drift, vedlikehold & utvikling)
Forvaltningskostnader År 1. År 2 År 3
Antall Kroner Sum SUM SUM
Administrasjon 20 750 15 000 15 000 15 000
Renovasjon Restavfall 2x 400l Antall ganger 52 549 28 548 28 548 28 548
Renovasjon Papir 1 stk 12 138 1 656 1 656 1 656
Vassgebyr 3 120 3 120 3 120
Kloakkgebyr 4 563 4 563 4 563
Forsikring (1,5 – 4% av totale FDVU kostnader). 5 238 5 238 5 238
SUM Forvaltningskostnader 52887 52887 52887
Driftskostnader År 1. År 2 År 3
Årlig strømforbruk kwh (15-30% av FDV kostnader) 135126 1 135 126 135 126 135 126
Renhold 25-40% av FDV – kostnad (innvendig og utvendig) 125 000 125 000 125 000
Teknisk tilsyn – serviceavtaler o.l. 30 000 30 000 30 000
SUM Driftskostnader 290126 290126 290126
Vedlikeholdskostnader År 1. År 2 År 3
Utskifting av utrangerte bygnings og tekniske komponenter 120 000 120 000 120 000
SUM Vedlikeholdskostnader 120000 120000 120000
SUM FDV – kostnader 463013 463013 463013
Overskudd / Underskudd 7 387 45 587 69 587
Kommentarer:Fjellheim År 1I første driftsår antas ikke fullt belegg på begge salene. Antas 160 dager. 6 timer per dag. Pris Kr 120,-

Antas også støttemedlemsskap på Kr 100,- Antall 650 første år. Slike støttemedlemskap, kan selvsagt pris og gruppe differansieres.

Tilskudd / støtte fra både private og offentlige bidragsytere på til sammen Kr. 100.000,- første år.

Utgifter til tilstandsanalyse er ikke tatt med i budsjett, da slik tilstandsanalyse trolig vil avdekke hva som er nødvendig å gjøre av påkostninger for å få bygget utleibart. Da vil en også kunne gjøre en vurdering av nødvendige påkostninger før utleie, og hvordan disse eventuelt skal dekkes inn. Antas å gjøres i År 0.

Lagt inn kostnad på administrasjon på kr 15 000,- som er tenkt regnskapsfører/revisor.

 

Fjellheim År 2

I andre driftsår antas følgende belegg på begge salene. Antas 190 dager. 6 timer per dag. Pris Kr 120,-

Antas også støttemedlemsskap på Kr 100,- Antall 1 000 andre år. Slike støttemedlemskap, kan selvsagt pris og gruppe differansieres.

Tilskudd / støtte fra både private og offentlige bidragsytere på til sammen Kr. 50.000,-

 

Fjellheim År 3

I tredje driftsår antas følgende belegg på begge salene. Antas 190 dager. 6 timer per dag. Pris Kr 120,-

Antas også støttemedlemsskap på Kr 100,- Antall 1200 tredje år. Slike støttemedlemskap, kan selvsagt pris og gruppe differansieres.

Tilskudd / støtte fra både private og offentlige bidragsytere på til sammen Kr. 50.000,-

 

Spesielle kommentarer

Hva faktiske oppgraderingskostnader óg vedlikeholdskostnader det vil være for Fjellheim de neste årene, er vanskelig å si noe om uten at det foretas en tilstandsvurdering av bygget. Da vil en kunne få frem oppgraderingskostnad for å få bygget i god nok tilstand til at det kan leies ut til det formål som er tiltenkt. Samt vil en kunne få svar på det årlige vedlikeholdsbehovet i prøveperioden på 3 år. Dersom det er behov for utskiftninger av bygningsdeler etter 3 år, så må man få en lenger leieperiode/eierskap, som forsvarer påkostningen ved å skifte ut bygningsdeler (investering).

Det ligger en en god del usikkerhet ved budsjettet og en hvis «stramhet» for de 3 årene. Usikkerheten ligger både på utgiftssiden og i potensialet på inntektssiden.Spørsmålet er om man får full utnytting av inntektssiden, da det kan være «reservasjoner» for lag/organisasjoner og privatpersoner mot «å binde seg «eller bruke penger på noe som lokalpolitikerne bare lar leve i 3 år til. Skulle man derimot eliminere slik usikkerhet, så kan det være mer potensial knyttet til inntektssiden for det tenkte formålet for bygget.

Budsjettet viser overskudd, og ikke balanse. Hvorfor? Etter mitt syn er det nødvendig for Stiftelsen å opparbeide seg kapital av minst 2 grunner:

1. For å kunne dekke inn dekke inn inntektssvikt eller uforutsette utgifter. F.eks. svikt i tilskudd.

2. Stiftelsen må ha en ambisjon om å inngå en mer langsiktig leiekontrakt el. eierskap, som vil kunne medføre at stiftelsen må foreta investeringer som ikke er mulig å dekke inn via løpende driftsinntekter.

 

This entry was posted in Lesarinnlegg i lokalpressa. Bookmark the permalink.

Comments are closed.